Historical Society of Pennsylvania print collection, circa 1800-circa 1950 (Collection V89)

Historical Society of Pennsylvania print collection, circa 1800-circa 1950 (Collection V89)