French Benevolent Society of Philadelphia. Records, 1804-1977 (MSS141)

French Benevolent Society of Philadelphia. Records, 1804-1977 (MSS141)